POLSKI ENGLISH
Facebook Instagram
Ogłoszenia

Projekt realizowany w ramach RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 - Inwestycje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 na dostawę linii technologicznej w ramach projektu pn. Zakup linii technologicznej do obróbki nie tylko do plastiku, ale i metalu/aluminium motorem napędzającym rozwój firmy w czasie kryzysu.

Zamawiający: PPHU RITTER Rycerz Michał

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii technologicznej do obróbki składającej się z wycinarki laserowej, prasy krawędziowej, kompresora, spawarki laserowej co szczegółowo określa załącznik pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.
Zakres dostawy obejmuje ponadto:
• transport maszyny do siedziby Zamawiającego;
• opakowanie na czas transportu;
• uruchomienie maszyny w siedzibie Zamawiającego;
• dokumentację w języku polskim;
• instalacja i szkolenie z obsługi i programowania maszyny: min. 40 godzin.

2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 42610000-5 – Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe;

3. Na pytania Wykonawców Zamawiający udzieli odpowiedzi, bez ujawnienia źródła zapytania, w Bazie Konkurencyjności zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego Zapytania.

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na maszynę na okres minimum 24 miesięcy liczonych od dnia jej uruchomienia.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Ewentualne wskazania w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów, typów urządzeń, norm czy oprogramowania należy traktować jako definiujące minimalne wymagania sprzętowe/oprogramowania. Dopuszcza się zmianę producentów urządzeń/podzespołów i oprogramowania, wskazanych norm na równoważne w stosunku do założonych w ramach opisu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w ramach opisu przedmiotu zamówienia, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu – funkcji, któremu mają służyć. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia/oprogramowanie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych urządzeń i funkcji oprogramowania.
Zamawiający może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie, że spełniają one przynajmniej parametry/funkcje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Zamówienie nie jest podzielone na części.

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim – oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być opracowania w języku polskim.

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia, według następującego harmonogramu płatności:
• 20% po podpisaniu umowy z terminem płatności 14 dni;
• 70% przed wysyłką maszyny z fabryki producenta z terminem płatności 14 dni;
• 10% po przekazaniu i uruchomieniu maszyny z terminem płatności 14 dni.

II. Termin wykonania zamówienia

Maksymalny termin realizacji kompletnej dostawy nie może przekroczyć daty 30.06.2023 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

IV. Informacja o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym oraz braku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym.
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.

2. Z udziału w postępowaniu zostają wykluczeni wykonawcy, wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. W przypadku ujawnienia powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym lub wskazania, iż wobec wykonawcy zachodzą okoliczności ujęte w art. 7 ust 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

4. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem Oferty oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oraz oświadczenia dot. sankcji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania;

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Oferta wykonawcy, który nie wykaże minimalnych parametrów/funkcjonalności oprogramowania, określonych w opisie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

V. Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium:
- cena netto (PLN) - waga – 60%;
- czas dostawy – waga – max.40%;
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów w ramach kryterium ceny netto (PLN) oraz czasu dostawy (2, 3 lub 4 tygodnie).

A) Kryterium „Cena netto (PLN)”– znaczenie 60%:
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów.
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 60, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Ceny mogą być podane w PLN lub w innej walucie, z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona w jednej walucie obcej, a także zaoferowana cena musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający w przypadku ofert w obcej walucie do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

B) Kryterium „Czas dostawy”– znaczenie 40%:
- czas odstawy do 2 tygodni – oferta otrzymuje 40 pkt.
- czas odstawy do 3 tygodni – oferta otrzymuje 30 pkt.
- czas odstawy powyżej 3 tygodni – oferta otrzymuje 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca – 100,00 pkt.

VI. Sposób przygotowania i składnia ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

3. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: info@ritter-polska.pl, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub osobiście w siedzibie firmy do upływu terminu składania ofert.

4. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego lub termin jej przyjęcia przez Bazę Konkurencyjności.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki tj.:
a. wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania;
b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych sporządzone zgodne z wzorem załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania;
c. oświadczenie dot. sankcji sporządzone zgodne z wzorem załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania;
d. karty katalogowe lub specyfikacje lub inne dokumenty o równoważnym znaczeniu dowodowym, w których odzwierciedlone zostaną wszystkie minimalne parametry podane w ramach opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim;
e. pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika - jeżeli dotyczy.

7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. Oferty można podpisać podpisem elektronicznym. Oferta nie może być zaszyfrowana.

8. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) powinny zostać opisane „tajemnica przedsiębiorstwa". W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec danych dotyczących elementów ceny, nazwy Wykonawcy oraz jego siedziby.

9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 9 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

12. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

VII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: info@ritter-polska.pl.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji na temat niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Zaleca się wykonawcom śledzenie informacji w zakresie publikowanych odpowiedzi na zadawane w toku prowadzonej procedury pytania, gdyż stanowić one będą integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępni w Bazie Konkurencyjności.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności.

7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Michał Rycerz; e-mail: info@ritter-polska.pl.

8. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę oferty w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego tj.: w Bazie Konkurencyjności.

9. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII. Warunki podpisania i zmiany umowy

1. Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując miejsce i termin podpisania umowy.

2. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy określonego pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej,
10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy,
11) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
12) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
13) zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
14) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
15) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie będą traktowane jako naruszenie postanowień Umowy, jeżeli będą spowodowane:
- działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidywalnego, nadzwyczajnego, powstałego po zawarciu Umowy /wojna lub atak terrorystyczny, katastrofa ekologiczna, pandemia i obostrzenia z nią związane itp.,
- udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę opóźnieniem w dostawie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, z powodu braku tych materiałów na rynku w związku z COVID-19 oraz działań wojennych: zamknięcie zakładów produkcyjnych, zamkniecie granic, brak materiałów u dostawców. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie zgłosi sytuację do Zamawiającego w celu określenia realnych terminów dostaw.

IX. Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej (procesowej) przez pozyskanie i implementację innowacyjnej linii technologicznej do obróbki nie tylko do plastiku, ale i metalu/aluminium, który pozwoli na zastąpienie obecnego procesu produkcyjnego. Inwestycja pozwoli na automatyzację, zwiększenie precyzji wykonania elementów oraz zastąpienia materiałów wymagających ręcznego modelowania i wykonania.

X. Planowane efekty

W efekcie wdrożenia innowacji nastąpi poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy, która przyczyni się do dalszego, kierunkowego rozwoju. Realizacja projektu przyczyni się także do wdrożenia innowacji produktowych związanych z wprowadzeniem na rynek nowych wyrobów będących rezultatem własnych prac projektowo-rozwojowych. Innowacje produktowe dotyczą opracowywania nowych kształtów konstrukcji i funkcji urządzeń - zabawek służących do edukacji i rozrywki, które będą wdrożone do produkcji i poszerzą ofertę produktową Wnioskodawcy.

XI. Wartość projektu: 578 880,00 PLN

XII. Wkład Funduszy Europejskich: 492 048,00 PLN

XII. Informacje Dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

XIV. Załączniki do zapytania:

1. Formularz Ofertowy;

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;

3. Oświadczenie dot. sankcji;

4. Wzór umowy dostawy.

Międzynarodowe Targi. Dołącz do nas! Odwiedź nas! Sprawdź gdzie możemy się spotkać w najbliższym czasie!
Sprawdź gdzie możesz w najbliższym czasie zobaczyć nasze produkty.
Sprawdź najbliższe targi »
Ritter
PPHU Ritter ul. Wodzisławska 72C, 44-244 Żory, Polska
Formularz kontaktowy:
Imię i Nazwisko:*
Adres e-mail:*
Nazwa firmy:
Numer telefonu:*
Pytanie:*
Prosimy przepisać kod z obrazka::*
token

(*) pola obowiązkowe

mapa

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.